Konsultointi ja tukipalvelut
Laadukkaat ja helposti ymmärrettävät asiantuntijapalvelumme kattavat niin pienten kuin suurempienkin teknisten ympäristöjen paloriskikartoitukset, aerosoli- ja kaasusammutusjärjestelmiin liittyvän paloteknisen konsultoinnin, hankesuunnittelun ja projektinjohdon. Asiakkaidemme paloturvallisuuteen liittyvät haasteet ovat usein hyvin yksilöllisiä, jonka vuoksi järjestelmistä ja paloturvapalveluista rakennetaan aina kunkin asiakkaan tarpeita ja tavoitteita parhaiten palveleva ratkaisu. Haluamme löytää asiakkaallemme aidosti fiksuimman tavan parantaa paloturvallisuutta. Tavoitteenamme on tehdä soveltuvat palonsammutusjärjestelmät sekä sammutustekniset ratkaisut helposti lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi helpottamaan päätösten tekoa. Tarjoamme myös täydellisen asiakas- ja teknisen tuen, sekä tarvittavan avun ja neuvot aina selkokielellä.

Järjestelmäsuunnittelu
Järjestelmäsuunnittelumme alkaa yleensä asiakkaan suojaustarpeiden kartoituksesta sisältäen piirustuksiin, kohteeseen, viranomaismääräyksiin, sekä muihin mahdollisiin erityistä huomiota vaativiin asioihin tutustumista, joiden pohjalta suunnittelemme tilan tai kohteen suojaamiseen täsmällisesti soveltuvan laitteistokokonaisuuden. Useastikaan ei ole tarkoituksenmukaista suojata kaikkea, vaan kysymykseen voi tulla järjestelmä, joka suunnitellaan suojaamaan tarkasti rajattuja alueita tai yksilöityjä paloriskikohteita. Sammutusaine-, järjestelmäkomponentti- ja laitteistotekniikkavalinnat yhdessä asiakkaan toiveiden ja suojattavan kohteen asettamien, niin esteettisten kuin teknistenkin vaatimusten mukaan lopullinen ratkaisu saa muotonsa. Tärkeimmät kriteerimme ovat aina muuttujat huomioon ottava laadukas ja huolellinen suunnittelu ja soveltuvuus kohteeseen.

Asennus ja käyttöönotto
Järjestelmä- ja projektitoimituksiimme sisältyy aina laitteistojen asentaminen paikoilleen, joko avaimet käteen palveluna tai asiakkaan toivomusten mukaan. Työn suorittavat halutessanne omat järjestelmäasentajamme tai erityiskoulutetut ja valtuutetut palveluntoimittajamme eri puolilla maata. Haluamme kiinnittää huomiota asennuksessa turvallisuuden, kestävyyden ja laadukkuuden lisäksi myös esteettisyyteen ja siisteyteen. Kun järjestelmä on asennettu, työ tarkastetaan, laitteiston toimivuus testataan ja varmennetaan, sekä dokumentoidaan suojatun kohteen tai kuhunkin järjestelmään liittyvien määräysten mukaan. Loppudokumentit luovutetaan asiakkaalle ja tarvittaville sidosryhmille ja asiakkaan henkilöstölle annetaan opastus kyseisen järjestelmän käyttöön. Mikäli laitteistolle vaaditaan kolmannen osapuolen hyväksymistarkastus, hoituu myös tämä kauttamme vaivattomasti.

Ylläpito ja huolto
Ylläpito- ja palvelusopimuksistamme löytyy räätälöitynä jokaiselle asiakkaalle sopiva ja yksilöllisesti huolta pitävä palvelukokonaisuus, joka antaa niin sammutuslaitteistojen omistajille, haltijoille kuin käyttäjillekin varmuuden siitä, että paloturvallisuus on kunnossa ja että palontorjuntajärjestelmät toimivat suunnitellusti tulipalon uhatessa. Huolto- ja ylläpitopalveluidemme sisällöistä voidaan sopia joko kertaluonteisesti tai määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Huolehdimme valtuuttamiemme yhteistyökumppaneiden kanssa siitä, että kaikki nämä palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavillanne. Suojattujen tilojen ja kohteiden säännölliset paloturvallisuuskartoitukset, tarve- ja tilannekartoitukset, laitteistojen tarkastukset sekä ylläpitotyöt varmistavat palontorjuntajärjestelmien toimintavarmuuden ja ajantasaisuuden, sekä pitävät turvallisuustason korkeana.

Tutkimus ja tuotekehitys
Keskeisenä ja jatkuvana tutkimusalueenamme ovat erilaiset asiakasympäristöt, paloturvallisuusalan laitteisto- ja säädöskehitys, sekä eri paloturva- ja järjestelmäteknologiat ja niiden optimoitu yhteensoveltaminen. Käytännönläheinen ja nopea tuotekehityksemme mahdollistaa suoraan yhdessä asiakkaan kanssa löytää heidän tarpeisiinsa alan edelläkäyvin ja täsmällisimmin soveltuva sammutusratkaisu, jota ei tarvitse enää lähteä etsimään muualta. Tuotekehityksemme perustuu laajalti osaamisen ja innovaatioiden jakamiseen yli toimialarajojen ja on mielestämme parhaimmillaan silloin, kun sitä tehdään kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hankkeeseen mahdollisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme sekä kokonaistaloudellisesti että teknisesti parhaat mahdolliset palontorjuntaratkaisut, sekä tarjota alan paras asiakaskokemus.

Palosimulointi ja testaus
Palosimulointi- ja testauspalveluidemme lähtökohtina ovat yleensä asiakkaan yksilölliset erityistarpeet ja suojattavassa paloriskikohteessa vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet. Palvelumme kattaa tarvittaessa aina sammutteen soveltuvuuteen liittyvät selvitystyöt kuin myös ainetutkimukset erikoiskemikaalien tai reaktiivisten aineiden palonsammutuksesta. Kerättyjen tietojen ja tutkimusten pohjalta tehdään ohjelmistopohjainen mallinnus sekä mitoituslaskelma, josta tarvittaessa edetään käytännön tulipalosimulointiin ja palokokeisiin halutussa mittakaavassa. Oikean informaation saaminen edellyttää että simulointiin käytettävä malli on riittävän tarkka ja jossa otetaan huomioon kaikki olennaiset tekijät. Tarvittaessa käytämme simuloinneissa ja palotestauksessa apuna luotettuja alihankkijoitamme ja puolueettomia testauspalveluiden tarjoajia.

> Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.