Usein kysytyt kysymykset

Tästä osiosta löydät vastaukset useimmin kysyttyihin sammutusjärjestelmiämme koskeviin kysymyksiin.

Onko sammutusjärjestelmiä testattu ja ovatko ne vakuutusyhtiöiden hyväksymiä?

Sammutusjärjestelmiä ja Aerosolitekniikkaa on testattu hyväksytysti ympäri maailmaa useiden eri organisaatioiden ja puolueettomien testauslaboratorioiden toimesta. Eniten testauksia ovat suorittaneet Yhdysvallat, joiden puolustusministeriö on myös yksi suurimmista Aerosolitekniikan hyödyntäjistä. Salgromatic Aerosolitekniikka on sertifioitu maailmanlaajuisesti ja se on useiden vakuutusyhtiöiden suosittelema palonsammutusmenetelmä.

Mitä sammutuspatruunan sisällä on ja tarvitseeko sitä huoltaa?

Aerosolisammutusyksikön (sammutuspatruuna) sisällä on kiinteässä muodossa oleva vaaraton aine, joka on eri kemikaalien seos. Se on täysin myrkytön eikä se pilaannu ja siltä osin myös lähes täysin huoltovapaa. Sammutuspatruunat ovat turvallisia kuljettaa ja käsitellä koska niissä ei ole painetta, vaan sammutusaerosoli kehittyy vasta kun kiinteä aine aktivoidaan ja reaktio käynnistyy.

Mitä Salgromatic Aerosoli on?

Salgromatic Aerosoli on palonsammutusaine joka muodostuu sammutusyksikössä kiinteän aineen palamisprosessin seurauksena sisältäen pääasiassa typpeä sekä erilaisia kaasuja, vesihöyryä ja pieniä kiinteitä hiukkasia.

Miten se sammuttaa tulipalon, poistamalla hapenko?

Aerosolin sammutusmekanismi on siitä poikkeuksellinen että se on sekä kemiallinen, että fysikaalinen. Se ei poista happea, vaan aerosolihiukkaset kiinnittyvät paloa ylläpitäviin atomeihin (vapaisiin radikaaleihin) ja katkaisevat ketjureaktion. Sammute myös absorboi lämpöä tulipalosta, pudottaen sen tasolle jossa palo ei voi jatkua.

Mikä on järjestelmien käyttöikä ja miten ne kestävät kylmää ja eri ilmasto-olosuhteita?

Itse sammutusyksiköt on suunniteltu kestämään ääriolosuhteissa 10 vuotta toimintaympäristön lämpötilojen ollessa -50 – +60ºC. Normaaleissa olosuhteissa sammutusyksiköiden käyttöikä voidaan jatkaa jopa 15-20 vuoteen.

Millainen on aggressiivinen ympäristö?

Aggressiivinen ympäristö on tila tai paikka (toimintaympäristö), jossa sellaiset muuttujat kuten suuret lämpötilan vaihtelut, kosteus, lika, tärinä tai syövyttävyys vaikuttavat sammutusjärjestelmään ja sen komponentteihin.

Onko sammutusaerosoli ihmiselle haitallista tai voiko sen asentaa miehitettyyn tilaan?

Sammutusaerosoli on luokiteltu haitallisuudeltaan vähäisen vaaran aineeksi ja merivoimien ilmasodankäynnin keskus USA:ssa on tutkinut että 5-10 minuutin altistuminen sammutteelle ei aiheuta terveyshaittoja. Salgromatic Aerosoli ei sisällä klooria tai bromidia, eikä se muodosta aggressiivisia halogeenihappoja tai fluorivetyjä joutuessaan kosketukseen tulen tai kuumien pintojen kanssa. Sammute ei myöskään syrjäytä happea suojatussa tilassa. Sammutusjärjestelmiä ei kuitenkaan suositella asennettavaksi miehitettyihin kohteisiin, koska purkautuessaan vaalea kaasumainen sammute heikentää näkyvyyttä suojatussa tilassa.

Vahingoittaako sammutusaerosoli sähkölaitteita, elektroniikkaa tai muita materiaaleja?

Salgromatic Aerosoli on turvallinen kaikille sähkölaitteille, tietokoneille ja elektroniikalle. Se ei syövytä, hapeta tai vahingoita materiaaleja eikä jälkisiivoustakaan aina tarvita.

Voiko sammuttimen asentaa mihin asentoon tahansa?

Kyllä voi, kunhan sammutusaerosoli purkautuessaan pääsee leviämään suojattuun tilaan tai kohteeseen ilman merkittävää haittaa mahdollisista esteistä.

Miten aerosoli reagoi sähkö- ja valokaaripaloihin?

Niissä pätee sama fysiologia kuin muissakin palotyypeissä. Aineen pureutuessa kuumuuteen kaari katkeaa. Aerosoli on sähköä johtamaton aina 75.000 volttiin asti riippuen lämpötilasta ja olosuhteista.

Miten sammutusyksiköitä on luvallista ja turvallista kuljettaa?

Aerosolia muodostava kemikaali kuuluu palavien kiinteiden aineiden luokkaan ja tuotteet tulee pakata pakkausryhmän III / 3 (vähäisen vaaran aine) mukaisesti muovipusseihin ja edelleen kartonki- tai muihin pakkauslaatikoihin. Kaikki sammutusjärjestelmät ja komponentit ovat hyväksyttyjä kuljetettavaksi kaikilla rahtimuodoilla.

Millaisia tiloja järjestelmillä ja sammuttimilla voidaan suojata?

Salgromatic laitteistot soveltuvat erinomaisesti useisiin erilaisiin tila- ja kohdesuojauksiin. Ainoana rajoituksena tilasuojauksissa (”total flooding”), voivat olla sellaiset tilat ja hallit, joiden huonekorkeudet ovat huomattavasti yli 5 metriä ja joissa sammutepatruunoiden sijoitus tai suuntaus tilojen alapuolisiin osiin on hankalaa. Myös jotkin todella avonaiset kohteet, joista sammutusaerosoli pääsee vuotamaan liiaksi ulos erityisjärjestelyistä huolimatta voivat olla rajoittavia tekijöitä.

Soveltuuko sammutusjärjestelmä koteihin ja voiko asennuksen tehdä itse?

Kyllä soveltuu. Tarjoamme laajan valikoiman erikokoisia automaattisia sammutepatruunoita, joilla voidaan suojata esimerkiksi pannuhuoneet, sähköpääkeskukset ja sulaketaulut. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asennusliike tai -henkilö.

Miten sammutusaerosoli vaikuttaa ympäristöön?

Sammutusaerosolilla ei ole lainkaan vaikutusta ympäristöön. Sammutusaerosoli koostuu pääosin ilman luonnollisista osista, jonka vuoksi sammutus tapahtuu ehdottoman ympäristöystävällisesti. Salgromatic sammutusjärjestelmät ovatkin todellista vihreää teknologiaa, sillä niiden ainesosat eivät edistä lainkaan kasvihuoneilmiötä tai tuhoa otsonikerrosta eikä sillä myöskään ole lainkaan elinikää ilmakehässä. Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto on hyväksynyt Aerosolin myös viralliseksi Halon-korvaajaksi.

Miten sammutusjärjestelmä tunnistaa palon ja miten sammute laukaistaan?

Sammutusyksiköt itsessään aktivoituvat automaattisesti lämmön vaikutuksesta mutta yleensä järjestelmissä käytetään sähköistä automaattilaukaisua, joka toteutetaan suojattavaan kohteeseen ja palotyyppiin parhaiten soveltuvien paloilmaisimien ja ohjauselektroniikan tai virtalähteen kautta.

Millainen huollontarve järjestelmillä on?

Sammutusyksiköt itsessään eivät vaadi huoltoa käytännöllisesti katsoen juuri lainkaan muuten kuin silmämääräisen kunnon ja sytytinpiirin tarkistuksen osalta. Sammutusjärjestelmäkokonaisuuden suositeltu huolto / tarkastusväli vaihtelee riippuen käytetyistä ilmaisinlaitteista ja oheiskomponenteista, sekä toimintaympäristön aiheuttamasta kuormituksesta. Normaaliolosuhteissa järjestelmät tarkastetaan kerran vuodessa.

Mitä tarkoitetaan pitoajalla?

Pitoajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana suojatussa tilassa on ylläpidettävä palonsammuttava sammutusainepitoisuus.

Miksi se on parempi kuin kaasusammutusjärjestelmät?

Salgromatic Aerosolin sammutusteho on moninkertainen kaasusammutteisiin verrattuna ja se on huomattavasti henkilöturvallisempi. Lisäksi sammutusjärjestelmät ovat helppoja ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi putkistoja, suuttimia, paineistettuja sylintereitä tai rakenteellisia muutoksia kohteeseen. Salgromatic järjestelmä on kustannustehokas sekä luotettava ratkaisu suunnittelusta hankintaan, asennukseen ja aina kunnossapitoon asti.

Onko aerosolisammutusjärjestelmä parempi kuin vesisumu- tai sprinklerijärjestelmät?

Järjestelmät ovat pikemminkin toisiaan tukevia eivätkä ne siten ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Molemmat ovat erinomaisia omissa toimintaympäristöissään. Aerosolisammutusjärjestelmillä ei ole järkevää suojata niin suuria/julkisia kohteita kuin vedellä mutta sammutusaerosoli taas tunkeutuu sellaiseen paikkaan johon vesi ei pääse, eikä se aiheuta lisävahinkoja. Vesi halvaannuttaa useissa tapauksissa koko yrityksen toiminnan ja tuotanto voi keskeytyä pitkäksikin aikaa.

Onko sammutusjärjestelmä aina itsenäinen laitteisto vai voidaanko se kytkeä osaksi talotekniikkaa?

Palontunnistus- ja sammutusjärjestelmiämme voidaan käyttää erillisinä ja itsenäisinä laitteistoina tai ne voidaan integroida osaksi talotekniikkaa tai kiinteistön laajempaa turvallisuusjärjestelmää. Älykkäiden ohjauskeskustemme avulla ilmanvaihto- ja savunpoistolaitteistoja, sekä muita komponentteja ja järjestelmiä voidaan hallita tehokkaasti ja luotettavasti. Ilmastointi- ja tuuletuskanavien sulkeminen vähentää saatavilla olevaa happea, estää paloa leviämästä ja tehostaa sammutteen vaikutusta entisestään sekä auttaa ehkäisemään uudelleensyttymistä.

Voiko sammutuslaitteiston liittää kiinteistömme paloilmoitinkeskukseen? Jos voi niin kuka sen tekee?

Kyllä voi. Sammutusjärjestelmistä voidaan viedä palohälytys-, vika- ja laukaisutiedot kiinteistön paloilmoitinkeskukseen, teollisuusautomaatioon tai muuhun valvontajärjestelmään. Kytkennät ja mahdollisen ohjelmoinnin paloilmoitinlaitteistoon saa tehdä vain Tukesin hyväksymä paloilmoittimen vastuuhenkilö. Järjestelmät voidaan myös varustaa eri tekniikoihin perustuvilla, langattomilla hälytyksensiirtolaitteilla, jolloin tilatiedot voidaan siirtää esimerkiksi etävalvomoon tai muuhun asiakkaan määrittelemään kohteeseen.

Saako yksittäisestä järjestelmästä/sammutepatruunasta hälytystiedon että se on lauennut?

Kyllä. Jos palonilmaisu ja sammutepatruunan laukaisu toteutetaan elektronisesti niin potentiaalivapaa kärkitieto saadaan. Sulkeutuva kosketintieto saadaan vaikka järjestelmässä ei olisi lainkaan ohjauselektroniikkaa käyttämällä siihen tarkoitettua erikoisilmaisinkaapelia.

Mitä järjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon?

Suunnittelulähtökohdat vaihtelevat riippuen suojattavan tilan/kohteen luonteesta ja suojausperiaatteesta. Tilavuus, palotyyppi ja palokuorma ovat kuitenkin tekijöitä, joiden mukaan sammutteen määrä hyvin pitkälle määräytyy. Tämän lisäksi suunnitteluun voivat vaikuttaa tilan muoto, avonaiset aukot, ilmanvaihto, esteettiset seikat, asiakkaan toiveet sekä muut mahdolliset tekijät ja muuttujat. Salgromatic järjestelmät suunnitellaan aina tarkasti suojattavan kohteen asettamien vaatimusten ja alan standardien mukaan varmuus/turvallisuuskerroin huomioiden.

Mitä tarkoitetaan järjestelmän suojausperiaatteella?

Järjestelmän suojausperiaatteella (sammutustapa) tarkoitetaan sammutusjärjestelmän tyyppiä. Sammutuslaitteisto voi olla tyypiltään kohdesuojausjärjestelmä (”laitesuojaus/paikallissuojaus”), tilasuojausjärjestelmä (”total flooding”) tai näiden yhdistelmä. Kohdesuojausjärjestelmä tarkoittaa palovaarallisten kohteiden (<10m3) kuten sähkökaappien ja erilaisten laite- ja konetilojen suojausta tai jonkin yksittäisen, rajatun laitteen/kohteen suojaamista vapaassa ilmatilassa. Tilasuojaus tarkoittaa palovaarallisen rakennuksen tai rakennuksen osan varustamista sammutuslaitteistolla siten, että suojattavan tilan palo sammutetaan täyttämällä koko tila sammutteella. Sammutuslaitteisto voi olla tyypiltään myös nk. kohdennettu tilasuojaus (kohdesuojauksen ja tilasuojauksen välimuoto). Tämä tarkoittaa suuressa tilassa tapahtuvaa sammutteen kohdistettua vapauttamista alueille, joissa oletetut paloriskin aiheuttajat ja palokuorma sijaitsevat, kuitenkin siten että sammute riittää purkauduttuaan täyttämään koko tilan minimi mitoitusarvolla.

Mikä on suunnittelupitoisuus ja mitä se tarkoittaa?

Suunnittelupitoisuus on mitoitusarvo, joka tarkoittaa varmuuskertoimen sisältävää kiinteän aerosolia kehittävän aineen määrää tilavuusyksikköä (g/m³) kohti, joka tarvitaan riittävän sammutepitoisuuden kehittämiseen suojatussa tilassa.

> Ota yhteyttä – vastaamme lisäkysymyksiin mielellämme.